Genel Biyoloji I (Botanik)
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Genel Biyoloji I (Botanik)
Ders Kodu : BIO 1117
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. YASİN ALTAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Biyoloji bölümüne yeni başlayan öğrencilere, Bitkiler dünyasına, diğer bir deyişle Bitki Biyolojisine ilişkin temel kavramları vermek ve bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlayabilmek.
Dersin İçeriği : Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi, Bitkilerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması; Hücre Kavramı ve Hücre Teorisi; Bitki Hücre Yapısı, Bitkisel Dokular ve organlar, Yüksek Bitkilerde Üreme Organlarının Yapısı, Bitkisel Yapıların İşleyişi (Bitki Fizyolojisini giriş düzeyinde inceleme), Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alınım ve Taşınım Mekanizmaları, Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Aerobik Solunum ve Fermentasyon, Enzimler, Azot Metabolizması ve Metabolik Ürün Sentezleri, Bitkilerde Büyüme ve Gelişme olayları, Bitkisel Hormonlar ve Hareket, Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar.
Gerekli Kaynaklar : Vardar,Y. Seçmen, Ö. Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler. Barış Yayınlar.İzmir. 1993 Vardar,Y. Güven, A. Bitki Fizyolojisine Giriş. Barış Yayınları. İzmir. 1993 Işık, K.(ed.). Bitki Biyolojisi. Palmae Yayınları. 2004 Gündüz, E., Demirsoy, A., Türkkan, İ (Eds). Biyoloji. Palmae Yayınları.İzmir. 2006
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders içeriği ile ilgili önerilen kitaplar takip edilerek, dersin anlatımı yapıldığı gibi öğrencilerinde bu konudaki görüşlerinden yararlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Canlılar dünyasına ilişkin tanımları ve temel kavramları algılıyabilme
2 - Bitkiler dünyasında ilkelden gelişmişe hiyerarşik organizasyonu temel biyolojik kuramlar kapsamında kavrayabilme ve anlamlandırabilme
3 - Bitkilerde yaşamsal olayların işlerliğini ve diğer canlılarla olan ilişkilerini kavrayabilme ve irdeleyebilme
4 - Bitkilerde kalıtım ve evrime ilişkin tanım ve kavramları algılayabilme ve sorgulayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi: Yaşam Bilim olan Biyolojinin inceleme objesini oluşturan canlı varlıkların özellikleri [yapısal hiyerarşik düzen (hücresel yapıdan ekosisteme), kimyasal bileşim, madde ve enerji alış-verişi (metabolizma), büyüme-farklılaşma, çoğalma (üreme), adaptasyon, rejenerasyon, hareket, mutasyon ve buna ilişkin görüşler]; Canlılar dünyasının sınıflandırılması; Biyolojik bilim dalları, Botanik bilim dalları, Bitkiler ve önemi konuları işlenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması; Hücre Kavramı ve Hücre Teorisi; Bitki Hücre Yapısı: Bitkiler dünyasının “divisio, bölüm” ölçeğinde sınıflandırılması, bitki türlerinin adlandırılması ilkeleri; Bitki hücre yapısının özde incelenmesi (hücre çeperi, hücre membranı, sitoplazma (sitosol ve ER sistemleri ve Golgi Aygıtı), hücre organelleri (mitokondri, plastidler, peroksizom, glioksizom), hücre iskelet sistemi; Nukleus ve kromozom yapıları; Vakuol ve işlevi; Hücre Bölünmesi (Mitoz Bölünme) konuları işlenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkisel Dokular: Meristemlerin sınıflandırılması ve işlevleri; Ergin (Değişmez) Dokuların sınıflandırması ve öz olarak işlevleri (Epidermis ve türevleri (stoma ve trikomlar); Destek doku (kollenkima ve sklerankima), Salgı doku (salgı tüyleri, bez ve kanalları); İletim dokusu yapı ve tipleri (flöem ve ksilem elemanları) konuları işlenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkisel Organlar: Kök ve gövde morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi (monokotil ve dikotil farklılıkları ile) konuları işlenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkisel Organlar ve Üreme: Organlar kapsamında yaprak morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi; Üreme kapsamında eşeyli ve eşeysiz üreme; mayoz bölünme ve önemi; Bitkiler dünyasında filetik örneklerde yaşam döngüleri konuları işlenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yüksek Bitkilerde Üreme Organlarının Yapısı: Çiçek, Meyve ve Tohum yapısı konuları işlenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkisel Yapıların İşleyişi (Bitki Fizyolojisini giriş düzeyinde inceleme): Bitkilerin mineral element bileşimi ve mineral besin elementlerinin bitkilerdeki işlevleri konuları işlenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alınım ve Taşınım Mekanizmaları: Su metabolizmasına ilişkin, difüzyon, Ozmozis ve Şişme olayları; Hücre zarlarında permeabilite; Aktif ve pasif su ve mineral madde alınımı ve iletim mekanizmaları; Transpirasyon olayı ve önemi konuları işlenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Genel Ders Tekrarı ve Arasınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez: Fotosentezin anlam ve önemi; Fotosentetik pigmentler; Fotosentez oluşum reaksiyonları; Fotosentetik bitki tiplerine (C3, C4 ve CAM) ilişkin ana kavramlar verilir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Aerobik Solunum ve Fermentasyon: Aerobik ve anaerobik solunum tanım ve kavramı; Aerobik solunumun hücresel yerleşimi ve metabolik işleyiş mekanizması; oksidatif fotofosforilesyonla enerji üretimi; fermentasyon olayı ve bitkilerde önemine ilişkin temel kavramlar ele alınır.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Enzimler, Azot Metabolizması ve Metabolik Ürün Sentezleri: Metabolizmanın işleyişinde enzimlerin yapısı, tipleri ve işleyişi; Bitkiler için azotun önemi, metabolizması ve simbiyotik azot fiksasyonu; Bitkilerde Fotosentez ürünleri ve diğer ürünlere dönüşümlerine ilişkin temel bilgiler ve metabolitlerin flöemde taşınımı konuları işlenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Bitkilerde Büyüme ve Gelişme olayları:Bitkilerde hücre, doku ve organ düzeyinde büyüme, farklılaşma ve gelişme kavramları; Vejetatif ve reprodüktif büyüme; Çiçeklenmede fotoperiyot ve fitokrom etkinliği incelenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Bitkisel Hormonlar ve Hareket: Büyüme ve gelişmede bitki hormonlarının rolüne ilişkin temel bilgiler ile bitkilerde hareket olaylarının temel anlam ve önemi konuları incelenir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar: Genotip, fenotip kavramları; Mendel Yasaları; dominant, resesif ve ekvivalent gen kalıtımı; mutasyonlar ve evrim kuramına ilişki temel bilgiler verilir.
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 15 75,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 75,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Toplam Saat 164,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789
1522003200
2240001000
3320000000
4301000000