Temel Hukuk
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Temel Hukuk
Ders Kodu : DIT 1111
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. YÜKSEL TURGUT
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
Dersin İçeriği : Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun ve özel hukukun alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi
Gerekli Kaynaklar : -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınları, Bursa, 14. Baskı, 2016. -Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 38. Baskı, 2016.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, problem çözme, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Hukukun amaç ve işlevlerini öğrenebilme
2 - Hukukta yaptırım çeşitlerini öğrenebilme
3 - Hukukun temel dallarını kavrayabilme
4 - Hak kavramı, hak sahipliği ve ehliyet konusunu anlayabilme
5 - Türk yargı düzeni hakkında genel bilgi edinebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Hukuk kavramı: hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallar, hukukun diğer sosyal kurallar ile ilişkisi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kamu hukukunun dalları: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Yargılama hukuku, Devletler genel hukuku, Vergi hukuku, İş hukuku
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Özel hukukun dalları: Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Devletler özel hukuku (uyrukluk ve yabancılar hukuku)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hukukun kaynakları: Yazılı kaynaklar, Yazısız kaynaklar, Yardımcı kaynaklar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hakkın tanımı ve türleri: Kamu hakları ve özel haklar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hakkın kazanılması, İyiniyet kavramı, iyiniyetin işlevi, iyiniyetin mahiyeti, hakkın kaybedilmesi, hakkın kullanılması, hakkın korunması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kişi kavramı: Gerçek kişiler, tüzel kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin durumları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kişiliğin korunması, Tüzel kişilik Zilyetlik, tapu sicili ve mülkiyet
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Sözleşmelerde şekil ve uygunsuzluk: kanuni şekil-iradi şekil, geçerlilik şekli-ispat şekli, muvazaa, irade bozukluğu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Temsil: kavramı, temsil türleri (doğrudan temsil, dolavekaletylı temsil, yetkili temsil, yetkisiz temsil)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Sözleşme türleri: Satış sözleşmesi, Kira sözleşmesi, Hizmet sözleşmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Sözleşme türleri: Vekalet sözleşmesi, Kefalet sözleşmesi, Franchise sözleşmesi, Finansal kiralama sözleşmesi, Factoring sözleşmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Yargı: Anayasa yargısı, İdari yargı, Askeri yargı, Adli yargı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Türkiye’de hukuk: İstiklal Mahkemeleri (1923-1926),Takrir-i Sükun Kanunu, İzmir suikastı davası (1926), Siyasi haklar ve 1946 genel seçimleri, Yassıada Mahkemeleri (1960-1961)
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Derse Katılım Evet 15 45,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 15 15,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 30,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Toplam Saat 112,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112131415
1122113121012132
2122113121012132
3122113121012132
4122113121012132
5122113121012132