Davranış Bilimleri ve İletişim
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Davranış Bilimleri ve İletişim
Ders Kodu : BNS 1151
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Ögr. Gör. İLHAM YILMAZ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bireylerin, diğerlerinin bireysel varlığından ve bir bütün olarak toplumsal hayattan nasıl etkilendiklerinin; ve toplumsal hayatın bireyler arası etkileşimlerden nasıl etkilendiklerinin anlaşılması.
Dersin İçeriği : Sosyal Psikoloji disipliniyle ilgili kavram, kuram ve araştırma bulguları.
Gerekli Kaynaklar : Ş. Şimşek, T. Akgemici, A.Çelik (2000), Davranış Bilimleri, Ankara: Gazi Kitabevi. A. Yılmazer, C. Eroğlu (2008), Meslek Yüksekokulları İçin Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Ankara: Detay Yayıncılık. Ç.Kağıtçıbaşı (2010), İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Dinleyerek ve dinleterek insan davranışlarını anlamaya çalışmayı öğretmeye çalışmak ve Sınıf seviyeyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde ve tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Davranış Bilimleri kapsamı içinde, insan davranışını konu alan sosyal bilimlerin ana disiplinleri bir araya getirilerek, insanın toplum ve/veya toplumun insan üzerindeki etkisi genel hatlarıyla incelenmeye çalışılmaktadır. Bunun devamında konu ile ilgili diğer derslerin de alınması
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bireylerin davranışlarını ve geçmişte yaşanmış ve bugün yaşanan sosyal olguları sosyal psikolojik açıdan değerlendirebilme becerisi kazandırabilme
2 - Bireylerin davranışlarının ve sosyal olguların ardında yatan sosyal psikolojik süreçlerin farkındalığını kazandırabilme
3 - Toplum ile birey arasındaki etkileşimin hem toplum hem de birey açısından doğurduğu sonuçları tanımlayabilme yetisi kazanma
4 - Bireyler arası etkileşimin toplumsal hayata nasıl yansıdığını açıklama yetisi kazandırabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Sosyal psikolojinin içeriği ve tanımları, doğuşu ve gelişimi. Sosyal psikolojide kuramsal yaklaşımlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sosyal etki (sosyal normların oluşumu, konformite, itaat)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tutumlar (Tutum nedir? Öğeleri nelerdir? Tutum-davranış ilişkisi)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tutumlar (tutum oluşumu ve değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, Yale yaklaşımı, sosyal yargı kuramı, tutarlılık kuramları)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İletişim ve propaganda (kaynağın, hedefin ve mesajın özellikleri)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İletişim ve propaganda (kaynağın, hedefin ve mesajın özellikleri)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kişiler arası ilişkiler ve çekim
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Kişilerarası ilişkiler ve çekim
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Aile içi ilişkiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Benlik kavramı (bireysel benlik, ilişkisel benlik, bizlik)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Gruplararası ilişkiler (kategorizasyon, önyargı ve ayrımcılık, kalıpyargılar)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Grup içi ilişkiler (sosyal ağlar, liderlik, dışlama)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Sosyal temsiller
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 14 42,00
Ev Ödevi Evet 15 15,00
Diğer Evet 7 21,00
Toplam Saat 80,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
122333212232232
221233212232232
322233212232232
421233312332232