Kuruluş : Muradiye Yerleşkesi’nde bulunan Celal Bayar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasından başarılı olan ve konusuyla ilgili seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TARİH alanında yüksek lisans diploması verilir. Tarih Bilim Uzmanı (Genel Türk Tarihi alanında)unvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1-Kabul edilen alanlarda lisans diploması,
2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak. (55)
3-İngilizce eğitim için yeterli olan dil becerisine sahip olmak (ÜDS ya da KPDS’den 100 üzerinden 40 alma zorunluluğu vardır).
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : 1) Sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. (2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. (3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. (4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır. (5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. (6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilmek zorundadır. (7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir. (8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Program Profili : Genel Türk Tarihi Yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında Öğretmen ve Akademisyen olabilmektedirler. İsteyen öğrenciler de alanlarında “doktora” programına devam edebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Genel Türk Tarihi Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final (%60) uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasından başarılı olan ve konusuyla ilgili seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : -Prof.Dr.Nadir ÖZKUYUMCU, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı 45047 Muradiye Yerleşkesi/MANİSA. nozkuyumcu@hotmail.com
-Yrd.Doç.Dr.Şayan ULUSAN, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, AKTS/DS Koordinatörü, 45047 Muradiye Yerleşkesi/MANİSA. sayanulusan@gmail.com
Bölüm Olanakları : Tarih bölümünde; 3 profesör, 6 doçent, 15 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.Ayrıca projeksiyon bulunan 4 adet sınıf bulunmaktadır.