Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Yaşlı Bakımı Programı 2010-2011 akademik yılında eğitimine öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yaşlı bakım alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yaşlı Bakımı Programı'na yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Yaşlı Bakımı programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili : Program ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen Yaşlı Bakım Hizmetleri alanında, resmi ve özel hastaneler araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile özel poliklinik, kamu sağlık kuruluşlarının Geriatri servislerinde yaşlı bakım yurtları, Rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmetleri veren özel kuruluşlarda, yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu her konuda mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, hizmet sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programı tamamlayarak diploma almış mezunlarımız; kamu ve özel sektör hastanelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlılara hizmet veren gündüz bakım merkezleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak Lisans seviyesinde eğitimlerine devam edebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmaları gerekmektedir. Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, 30 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gül GERÇEKLİOĞLU
Program ECTS/DS Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gül GERÇEKLİOĞLU
Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 1 araştırma Lab, 2 Bilgiasayar Lab, 3 adet 40 m2 derslik, 4 adet 65 m2 derslik, 8 akademik personel odası, 6 idari personel odası, 1 arşiv, toplam 4700 m2 kapalı alan