Kuruluş : 25.01.1994 tarihinde kurulan Gördes Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 Öğretim Yılında Muhasebe Programına 24 öğrenci kaydedilerek öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1995-1996 Öğretim Yılında Muhasebe Programından vermiştir. Yüksekokulumuz bünyesinde, 1997-1998 Öğretim Yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, 2007-2008 Öğretim Yılında Muhasebe ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik II. Öğretim Programları, 2009-2010 Öğretim Yılında Pazarlama Programı, 2010-2011 Öğretim Yılında Maliye Programı ve 2013-2014 Öğretim Yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece : Kamu ve özel sektör kuruluşlarının pazarlama, satış ve halkla ilişkiler birimlerinde satış elemanı, müşteri ilişkileri sorumlusu, ürün ya da hizmet sorumlusu unvanı ile istihdam edilebilirler.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT puan türünden yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Ön Lisans Derecesi almak için öğrencilerin 120 AKTS kredisini tamamlamaları gereklidir.
Program Profili : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu programı başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans öğrenimine devam edebilirler. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde sınavsız olarak lisans öğrenimlerini tamamlamaları da mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavları, mazeret ve ek sınavlardan oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir. Öğrenciler ara sınavlara ve ders planında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır. İlgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrencilere, giremediği sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilir. Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları gözönünde tutularak verilir. Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir ay içerisinde tutanak ile ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Notlar; Önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirlenir.
Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, harfli başarı notu ve başarı katsayıları sırasıyla şöyledir: Pekiyi-AA-4,00 ; İyi-Pekiyi-BA-3,50 ; İyi-BB-3,00 ; Orta-İyi-CB-2,50 ; Orta-CC-2,00 ; Orta-Geçer-DC-1,50 ; Geçer-DD-1,00 ; Başarısız-FD-0,50 ; Başarısız-FF-0,00
Ayrıca diğer harf notlarından; devam ediyor (DE), eksik (E), geçti (G), kaldı (K), muaf (M), devamsız (DZ) ile ifade edilir.
Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan (DE) ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde (DE) geçerli olur. (DE), bu aşamada toplam kredi ve GANO hesabına katılmaz.
(E) notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde; bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde (E) notu re’sen (FF) veya (K) notuna dönüştürülür.
(G) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
(M) notu, üniversite dışından gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm intibak komisyonunun önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir.
(K) notu, kredisiz dersler ile staj çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.
(DE), (E), (G), (M) ve (K) not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.
(DZ), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ), not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
(AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (M) başarılı harf notlarıdır.
(DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
(FD), (FF), (DZ) ve (K) başarısız harf notlarıdır.
İlan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları, sınav sonucunun ilanını izleyen on iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının çarpımından elde edilir.
Yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO); o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Bir öğrenci; kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarıyla tamamladığı takdirde, önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getirmesi halinde son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler dışında alamadığı veya başarısız harf notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.
Son dönemde GANO’suna katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (K) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya her ders için bir ek sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek süre verilir. Bu süre içerisinde girilen ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.
Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.
Öğrenci bu haktan bir kez yararlanır ve süreç sonunda başarısız olduğu dersleri tekrar alır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler, kayıtlı oldukları programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO’larının en az 2.00 olması ve varsa stajlarını başarmış olmaları kaydıyla diploma almaya hak kazanır.
Disiplin cezası almamış ve GANO’su 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler "onur", 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler "yüksek onur" listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere ilgili birim tarafından "onur belgesi" verilir.
Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma tarihidir.
Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır.
Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde;
a) Öğrencilerin FD notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında devam şartı aranmaz.
b) Öğrencilerin FF notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında, öğrenci bu dersi ilk kez alıyormuş gibi derse devam etmek zorundadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : AKTS Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Ercan UŞUN
ercan.usun@cbu.edu.tr
Gördes Meslek Yüksekokulu
Atatürk Mah. Fatih Bulvarı No:42 Gördes/MANİSA Tel:(0236)5471898 Fax: (0236)5474031
Bölüm Olanakları : Mezunların iş bulabilme olanaklarının yüksek olması, lisans tamamlama imkanlarının bulunması, öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması, öğretim elemanları arasındaki uyum, öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması ve akademisyen-öğrenci diyalogunun güçlü olması.
Yüksekokulumuzun Fiziki Olanakları:
2 Adet Bilgisayar Laboratuarı (Toplam 100 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Konferans Salonu (Toplam 130 Kişi Kapasiteli)
17 Adet Derslik (Toplam 850 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Kantin (Toplam 130 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Yemekhane (Toplam 50 Kişi Kapasiteli)
10 Adet Akademik Çalışma Odası (Toplam 20 Kişi Kapasiteli)
17 Adet İdari Çalışma Odası (Toplam 25 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Kütüphane (Toplam 60 Kişi Kapasiteli)
Yüksekokul Kapalı Alan Toplam 3650 m2
Yüksekokul Açık Alan Toplam 23400 m2