Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 1997-1998 öğretim yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılında başlamıştır. Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2016 yılından itibaren Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilimdalı adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.
Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eşdeğer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Fen Bilimleri Eğitimi yüksek lisans programının amacı, konu alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi yönünden ileri düzeyde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğrencilere Fen Bilimleri Eğitimi ile ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak onların uzmanlaşmalarını sağlamanın yanı sıra, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmalarını desteklemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları, eğitim sektöründe ve akademik alanda uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler de yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’ nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği yüzde oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
Tel: 0236 462 24 88 – 126
e-mail : fatmasasmazoren@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen laboratuvarları, 3D Yazıcı odası, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuvarı, Sanat eğitimi atölyesi, Spor salonu, Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.