Kuruluş : Biyoloji Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji bilimdallarında lisans üstü eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilimdalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.
Kazanılan Derece : Biyoloji Yüksek Lisans Diploması (Master of Science)
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programlarına kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 40 puan almaları gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda KPDS veya ÜDS den en az 80 alan adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dile dayalı öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisansa başvuru için yabancı dilden 80 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.
Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders plânı hazırlanır. İlgili anabilim dalı kurulu kararı ile onaylanan ders plânı, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce ilan edilir.
Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
Eğitim planında yer alan ve toplam 120 AKTS kredisi olan tüm dersleri başarı ile tamamlamak mezuniyet için gereklidir.
Program Profili : Biyoloji Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında içerik bilgileri ders programında detaylı olarak belirtilen çok sayıda yüksek lisans dersi verilmektedir. Öğrencilerin yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında deneysel olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar ; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir..
Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil KOÇ
AKTS Koordinatörleri: Doç. Dr. Levent Şık
Adres: CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye, Manisa, Türkiye.
www2.bayar.edu.tr/biyoloji
e-mail: biyoloji@cbu.edu.tr,
Telefon: 236 2013251,
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'dan mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve sitoloji, histoloji, fizyoloji, sistematik zooloji ve botanik, ekoloji, konularında bilimsel araştırmalar yapmak üzere düzenli şekilde malzeme ve ekipman desteği sağlamaktadır. Erasmus Programı kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilmektedir.