Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılından itibaren başlamıştır.
Kazanılan Derece : Biyoloji Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eşdeğer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Anabilim Dalında; Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji olmak üzere beş bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu Anabilim Dalından mezun olan uzman biyologlar, biyoloji alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında ortak çalışma özelliği taşıyan, edindiği bilgi ve beceriyi iletişim teknolojilerini de kullanarak paylaşan, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, gelişmelere açık, gerekli eğitim formasyonunu almaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans mezunu biyologlar; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, Araştırma kuruluşlarında, Araştırma Laboratuvarlarında, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve Çevre Danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji alanında ya da çok disiplinli alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler de yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği yüzde (% ) oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil KOÇ
AKTS Koordinatörleri: Doç. Dr. Levent Şık
Adres: CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye, Manisa, Türkiye.
www2.bayar.edu.tr/biyoloji
e-mail: biyoloji@cbu.edu.tr,
Telefon: 236 2013251
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalında her bir Bilim Dalı için birer tane araştırma laboratuvarı ve bir adet herbaryum bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında bilimsel çalışmaların yürütülmesi için çizim ataşmanlı mikroskop, PCR, Nanodrop, Elektroforez, Kül fırını, yatay elektroforez, jel elektroforezi, SDS-Page, spectrofotometri, mikrosanatrifüj ve çalkalamalı etüv bulunmaktadır.