Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Fizik Anabilim Dalı. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans Programı 1993 yılında ilk öğrencilerini almış ve 1995 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ana Bilim Dalımızda 3 Profesör, 7 Doçent, 6 Yardımcı Doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız altında 5 ayrı Bilim Dalı bulunmakta. Bunlar Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği bilim dallarıdır. Ana Bilim Dalımızda hallen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmekte, bu alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
Kazanılan Derece : Yüksek Fizikçi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programlarına kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS)'den en az 40 puan almaları veya eşdeğer başka bir sınavdan aldıkları notun yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notu en az 65'dir. Yüksek Lisans giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında, ilgili ALES notunun % 50'si, lisans başarı notunun % 35'i ve ön mülakat sınav notunun % 15'i alınarak değerlendirme yapılır.

Ana Bilim Dalımızda Yüksek Lisans yapabilmek için öncelikle fizik lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Ancak gerekli görülmesi halinde başka alanlardan da lisans derecesine sahip öğrenciler yüksek lisans yapmak üzere ana bilimdalımız altındaki programlara kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Fizik Yüksek Lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Programın toplam AKTS Kredisi 120'dir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir
Program Profili : Fizik bilim alanında ve onun her türlü teknolojik uygulamalarında, diğer disiplinlerde çalışan araştırmacılarla işbirliği içerisinde, özgün ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli ve çalışkan bilim insanları yetiştirerek ülkemize kazandırmak. Anabilim dalında bulunan modern laboratuvarlarda, bilgisayar destekli ve ileri seviyede bir eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev yapabilmekte, milli eğitim bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışabilmekte ve fabrikalarda bulunan arge birimlerinde görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans diploması alan öğrenciler, doktora programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar bağıl puanlama sistemine göre harfle değerlendirilmektedir. Not hesaplamada, dönem içindeki faaliyetlerin %40'ı ve yıl sonunda yapılan sınavın %60'ı alınarak ham puanlar hesaplanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için öğrencilerin ders döneminde en az 21 kredilik ders almaları ve sonrasında, bir danışman gözetiminde yürütülen yüksek lisans tezini tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Fizik Anabilim Dalı Adresi: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Muradiye 45030 Manisa/Türkiye Tel : +90 236 2412151 Faks: +90 236 2412158 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail MARAŞ Tel : +90(236)2013100 e-posta: ismail.maras@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Gültekin YEĞİN Tel : +90 236 2013107 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Ana Bilim Dalımızda lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında beş adet lisansüstü araştırma laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlar şunlardır.

İleri Çekirdek Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Radyoterapi Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Atom Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Sentezleme Araştırma Laboratuvarı
Lüminesans Araştırma Laboratuvarı