Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine yine aynı öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Fizik Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eşdeğer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Fizik bilim alanında ve onun her türlü teknolojik uygulamalarında, diğer disiplinlerde çalışan araştırmacılarla işbirliği içerisinde, özgün ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli ve çalışkan bilim insanları yetiştirerek ülkemize kazandırmak. Anabilim dalında bulunan modern laboratuvarlarda, bilgisayar destekli ve ileri seviyede bir eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev yapabilmekte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışabilmekte ve fabrikalarda bulunan arge birimlerinde görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği yüzde(%) oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Fizik Anabilim Dalı Adresi: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Muradiye 45030 Manisa/Türkiye Tel : +90 236 2412151 Faks: +90 236 2412158 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail MARAŞ Tel : +90(236)2013100 e-posta: ismail.maras@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Gültekin YEĞİN Tel : +90 236 2013107 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Ana Bilim Dalımızda lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında beş adet lisansüstü araştırma laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlar şunlardır.

İleri Çekirdek Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Radyoterapi Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Atom Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Sentezleme Araştırma Laboratuvarı
Lüminesans Araştırma Laboratuvarı