Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1994 yılında kurulmuş olup, yüksek lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Anabilim Dalında; Hidrolik, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma, Yapı olmak üzere beş bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan yüksek inşaat mühendisleri, inşaat mühendisliği alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli devlet ve özel sektör kurum/kuruluşlarında araştırma-geliştirme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek modern analiz yöntemlerini kullanabilen, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, gelişmelere açık olarak gerekli hizmeti verebilirler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans mezunu inşaat mühendisleri özel sektörde, kamuda, belediyelerde veya üniversitelerde görev almaktadırlar. Bir kısmı kendi açtıkları bürolarda özel sektöre ve devlet kurumlarına hizmet vermektedirler. Mezunların belli bir kısmı yine İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde doktora öğrenimlerini sürdürmüş ya da sürdürmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, inşaat mühendisliği alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Mehmet Ali YURDUSEV (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı,
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Muradiye, Manisa, Türkiye
Tel: 0 (236) 201 23 01, E‐posta: yurdusev@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Ana Bilim Dalında, Zemin Mekaniği, Yapı Mekaniği, Yapı Malzemesi, Hidrolik, Ulaştırma Laboratuvarları bulunmaktadır.