Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılındakurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Kimya Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Anabilim Dalında; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bölümden mezun olan yüksek kimyagerler, kimya alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarındaortak çalışma özelliği taşıyan, edindiği bilgi ve beceriyi iletişim teknolojilerini de kullanarak paylaşan, sanayinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek modern analiz yöntemlerini ve cihazlarını kullanabilen, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, gelişmelere açık,gerekli eğitim formasyonunualmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans mezunu kimyacılar; gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, boya, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Tülin AYDEMİR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye 45030 Manisa/Türkiye
Tel : +90 236 2013150
Faks: +90 236 2412158
e-posta: fef.kimya@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalındaki her Bilim Dalı için birer araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Visspektrofotometresi, fluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi, BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır