Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1994’te Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte kurucu Anabilim Dalı Başkanı olarak atanan Yrd.Doç.Dr. Zeki ARI tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalı klinik laboratuarları 1995 yılı başında ilk olarak Moris Şinasi yerleşkesi A Blok zemin katta faaliyete geçmiştir.
Anabilim Dalımızda kuruluşundan bu yana 7 adet yüksek lisans öğrencisi ve 30 adet tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi tamamlanmıştır. Halen 2 adet Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimine devam etmektedir.
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi öğrencileri dışında sağlık bilimleri enstitüsünde ders vermektedirler.
Kazanılan Derece : Biyokimya Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %20’unun ve mülakat sınav notunun %30'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Tıbbi Biyokimya ,Anabilim Dalının misyonu, profesyonelleri çalışma hayatlarında biyokimya alanında temel ve uygulamalar açısından yeterl,i hale getirmektir. Bu amaçla biyokimyasal teknikleri ve metabolizma ları daha iyi kavramaları ve yeni teknikleri üst düzeyde kullanabilmeleri için eğitim çalışmaları yapılmaktadır. eğitimler entellektüel anlamda birb,iri ile ilşkili, ve çok disiplinli bir bakış açısı ile planlanmıştır. yüksek lisans programı 2 yıllık bir program olup temel ve pratik çalışmalarla desteklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik, biyokimya laboratuvarları
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavda başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Cevval ULMAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Uncubozköy / Manisa
Tel: 236 233 19 20 / 337 E-mail: cevval.ulman@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Tıbbi Biyokimya anabilim dalı olarak klinik biyokimya labaratuvarı olarak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hafza Sultan hastane binasında labaratuvar katında klinik biyokimya laboraturlarında(rutin biyokimya, hormon, idrar, kan sayım ve koagulasyon) ve Dekanlık binasında araştırma labaratuvarlarında özel testler çalışılmaktadır. Toplam olarak 200 farklı test en son teknoloji ve eğitimli teknik personelle sonuçlandırılmaktdır. Ayrıca araştırma projeleri ve tez projeleri yürütülmektedir. Başlangıçtan itibaren iç ve dış kalite testleri kullanılarak labaratuvarımızdaki test performansı periodik olarak ölçülmektedir. 15189 kalite sertifikası alınması için çalışmalar devam etmektedir.