Kuruluş : 1995
Kazanılan Derece : Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Adayların, program ilan dönemlerindeki anabilim dalındaki eğitim koşullarına göre değişmek üzere, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmaları gerekir.
Tezsiz yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 60'ının ve lisans başarı notunun % 40'ının toplamıdır.
Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
Özel öğrenci kabulü CBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen kurallara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar :
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Derslere devam (kuramsal derslerden % 70 devam zorunludur) yeterliliğini sağlamak, sınavlardan başarılı olmak gereklidir.
Program Profili : Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve var olan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.

Danışman atanması

Danışman atanması, ilgili anabilim dalı kurul kararı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ile öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans derecesini kabule den yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmek
(Öğretim görevlisi)
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütünde daha nitelikli pozisyonlara atanabilmek
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan diploma alanların Türkiye'de Halk Sağlığı Doktora programlarına devam etmeleri mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Başarı notu alt sınırı 70'dir.
Mezuniyet Koşulları : Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Eğitim programı 1. öğretimde yürütülmektedir.
Dersler ne az 3 sömestrde tamamlanır. Derslere devam için haftada en az 3 yarım gün ayrılmalıdır. Kuramsal derslerin en az % 70’ine devam zorunluluğu vardır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü HalkS ağlığı AD, Uncubozköy kapmüsü, tıp fakültesi dekanlık binası, 35020 Manisa
Tel: 0 236 233 19 20 (AD başkanı :127)
Faks: 0 236 233 14 66 (tıp fak dekanlık)
Bölüm Olanakları : Akademik kadro: Dört öğretim üyesi (3 profesör, 1 yrd. Doçent).
Anabilim dalında tezli ve tezsiz Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı ve Tıpta Uzmanlık eğitimi verilmektedir.
AD bünyesinde eğitim ve araştırma amaçlı internet bağlantılı 8 masaüstü bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar laboratuarı, 22 kişinin U düzeninde toplanabildiği bir seminer salonu ve bir asistan odası mevcuttur.
Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanmış olan, Halk Sağlığı Anabilim dalının 1. nolu Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde eğitim araştırma faaliyetlerine olanak veren bir protokol mevzuttur.
AD’nın bulunduğu binada Tıp Fakültesi Kütüphanesi, kantinler ulaşılabilir ve kullanılabilir durumdadır.
AD akademik kadorusu çeşitli (üreme sağlığı, sağlığı geliştirme ve sağlıkla ilgili yaşam kalietsi gibi) ulusal ve uluslararası (AB çerçeve programları) bilimsel topluluk faaliyetlerine ve araştırma projelerine katılmaktadır.