Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılından beri hizmet vermektedir. Anabilim Dalında in vivo ve in vitro deneysel çalışmaların yapıldığı 2 araştırma laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Farmakoloji araştırma laboratuvarında, in vitro ve in vivo kardiyak iskemi-reperfüzyon çalışmaları, psikofarmakolojik çalışmalar, izole organ çalışmaları (izole kalp, damar, trakea), western blot, deneysel ağrı ve epilepsi çalışmaları için gerekli donanımlar bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda halen 2 profesör ve 2 doçent görev yapmaktadır
Kazanılan Derece : Farmakoloji Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Tıbbi FarmakolojiYüksek Lisans Programı kapsamında İlaçların özelliklerini, etkileştiği molekülleri, ve ilaçların etki mekanizma prensiplerini tanımlamak, açıklayabilmek ve ileri farmakoloji çalışmalarına temel oluşturmak için gerekli bilginin edinilmesi teorik ve uygulamalı dersler verilerek bu alanda uzmanlaşmaları ve becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Farmakoloji alanında bilimsel katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, literatür ve yenilikleri takip edebilen insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde doktora programlarına başvurabilme, ilaç şirketlerinde değişik pozisyonlarda iş bulabilir ya da ticari işletmelerde Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans derecesine sahip birey olarak çalışma imkanına sahip olabilir
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yükseklisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına doktora programına devam edebileceklerdir. Ayrıca akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 45060 Uncubozköy/ Manisa Tel: (236) 233 19 20 / 212, Faks: (236) 233 14 66 Prof. Dr. Ercüment Ölmez (Anabilim Dalı Başkanı).
e-mail: ercumentolmez@hotmail.com


Bölüm Olanakları : Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 2 Doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Teorik dersler ve uygulamalar öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Anabilim Dalımızda kardiyovasküler,
moleküler ve davranış çalışmalarını yürütmek üzere üç ayrı laboratuvar bulunmakta ve uygulmalı dersler bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarımızda TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok projeyle tez veya araştırma düzeyinde pek çok çalışma gerçekleştirilmekte ayrıca çeşitli bölümlerle ortak araştırmalar da yürütülmektedir.