Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılından beri hizmet vermektedir. Anabilim Dalında in vivo ve in vitro deneysel çalışmaların yapıldığı 2 araştırma laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Farmakoloji araştırma laboratuvarında, in vitro ve in vivo kardiyak iskemi-reperfüzyon çalışmaları, psikofarmakolojik çalışmalar, izole organ çalışmaları (izole kalp, damar, trakea), western blot, deneysel ağrı ve epilepsi çalışmaları için gerekli donanımlar bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda halen 2 profesör ve 2 doçent görev yapmaktadır
Kazanılan Derece : Farmakoloji Tezsiz Yüksek lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Tezsiz yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Değerlendirme sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Farmakoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 AKTS'lik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Program Profili : Tıbbi Farmakoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında İlaçların özelliklerini, etkileştiği molekülleri, ve ilaçların etki mekanizma prensiplerini tanımlamak, açıklayabilmek ve ileri farmakoloji çalışmalarına temel oluşturmak için gerekli bilginin edinilmesi teorik ve uygulamalı dersler verilerek bu alanda uzmanlaşmaları ve becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Farmakoloji alanında bilimsel katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, literatür ve yenilikleri takip edebilen insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik kariyer, laboratuarlarda iş imkanı, araştırmacı
Üst Derece Programlarına Geçiş : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğer diğer dil sınavları sonrası Tezli Yüksek Lisans Programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları :
Farmakoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 AKTS'lik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : İkinci öğretim
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 45060 Uncubozköy/ Manisa Tel: (236) 233 19 20 / 212, Faks: (236) 233 14 66 Prof. Dr. Ercüment Ölmez (Anabilim Dalı Başkanı).
email: ercumentolmez@hotmail.com
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalımızda 2 Profesör, 2 Doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Teorik dersler ve uygulamalar öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Anabilim Dalımızda kardiyovasküler,moleküler ve davranış çalışmalarını yürütmek üzere üç ayrı laboratuvar bulunmakta ve uygulmalı dersler bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarımızda TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok projeyle tez veya araştırma düzeyinde pek çok çalışma gerçekleştirilmekte ayrıca çeşitli bölümlerle ortak araştırmalar da yürütülmektedir.