Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Halen 3 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 89 yayınımız bulunmaktadır. 1 Tıp Uzmanı, 8 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında Beyin kognitif fonksiyon, elektrofizyoloji ve Indikatör dilüsyonu ve kan akımı ve kan fizyoloji histokimyası laboratuvarları olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarda öncelikle öğrencilerin pratik dersleri ve araştırmalar yürütülmektedir. Fizyoloji laboratuvarlarımızda Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır.
Kazanılan Derece : Fizyoloji Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.
Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Fizyolojisi programın misyonu neden bizim toplumun güncel sağlıkla ilgili sorunların çözümünde katkıda mesleki ve bilimsel etkinlikler yoluyla, fizyoloji alanında temel ve uygulamalı bilgileri ilerlemek için firma amacı ile mesleğini icra edecek profesyoneller hazırlamaktır insan yarar. Biz tabanlı entelektüel tutarlı ve disiplinli geniştir konu alanında öğretim sağlamak amacıyla, program dahilinde önceden edinilmiş bilgi ve becerileri üzerine inşa ve uluslararası standart bir araştırma üssü ile haberdar olduğunu. Bilim (MSc) Yüksek Lisans ders ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir derecesidir. İlk yıl ağırlıklı olarak ders ve ön araştırma hazırlık gerektirir. Öğrenciler araştırma mevcut alanlara katkıda bulunmak için, ya da yeni alanlar geliştirmeye başlamak için fırsat olacaktır. Bu araştırma yoğun programlar fizyolojisi seçici konularda dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik kariyer, Laboratuvarları, araştırmacı
Üst Derece Programlarına Geçiş : Başarıyla Yüksek Lisans tamamlayan mezunlar, aynı veya ilgili alanlarda doktora (üçüncü aşama) programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Kutlu, email: necip.kutlu@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 233 19 20 - 207 Uncubozköy / Manisa
Bölüm Olanakları : Bölümümüz üç laboratuvar vardır. Olympus mikroskop ekipman, insanda ve hayvanda EEG ve EMG elektrofizyoloji verileri ölçüp değerlendirme ve Viyana Psiko sistemi ölçen insan psikolojik test motor fonksiyonları ölçme, insan ve hayvan kan basıncında araştırma ve eğitim için bir laboratuvar olarak kullanılmıştır.. Yüksek lisans öğrencileri uygulama dersleri laboratuarlarda yapılmaktadır. Öğrencilerin uygulamaları görüntülemek için hazır olduğunu uygulamalı dersler ve araştırma projeleri. Bu üç laboratuvar, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi pek çok çalışma tarafından desteklenen ve klinik bölümleri düzeyinde yapılan bir tez veya araştırma ortak bir çok çalışıyoruz.