Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Halen 3 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 78 yayınımız bulunmaktadır. 1 Tıp Uzmanı,16 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında Beyin kognitif fonksiyon, elektrofizyoloji ve Indikatör dilüsyonu ve kan akımı ve kan fizyoloji histokimyası laboratuvarları olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarda öncelikle öğrencilerin pratik dersleri ve araştırmalar yürütülmektedir. Fizyoloji laboratuvarlarımızda Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır.
Kazanılan Derece : Fizyoloji Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrenci anabilim dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisans üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 90 AKTS ve 10 ders alması, bir dönem projesi hazırlaması gerekmektedir.
Program Profili : Tezsiz Yüksek Lisans
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Fizyolojisi programın misyonu neden bizim toplumun güncel sağlıkla ilgili sorunların çözümünde katkıda mesleki ve bilimsel etkinlikler yoluyla, alanında ofphsiology temel ve uygulamalı bilgileri ilerlemek için firma amacı ile mesleğini icra edecek profesyoneller hazırlamaktır insan yarar. Biz tabanlı entelektüel tutarlı ve disiplinli geniştir konu alanında öğretim sağlamak amacıyla, program dahilinde önceden edinilmiş bilgi ve becerileri üzerine inşa ve uluslararası standart bir araştırma üssü ile haberdar olduğunu. Bilim (MSc) Yüksek Lisans ders ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir derecesidir. İlk yıl ağırlıklı olarak ders ve ön araştırma hazırlık gerektirir. Öğrenciler araştırma mevcut alanlara katkıda bulunmak için, ya da yeni alanlar geliştirmeye başlamak için fırsat olacaktır. Bu araştırma yoğun programlar fizyolojisi seçici konularda dersler verilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavda başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : İç Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 kredilik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Kutlu, email; necip.kutlu@cbu.edu.tr Tel: 232 233 19 20 X 297 Uncubozköy/Manisa
Bölüm Olanakları : Anabilim dalımızda 3 adet laboratuvar bulunmaktadır. laboratuvarımızda araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılan Olympus mikroskobu, insan ve hayvanda arteryel kan basıncını ölçen ekipman, İnsan psikolojik yetenekleri ve motor fonksiyonları ölçen Viyana psiko test sistemi bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin uygulama dersleri laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere pratik derslerde gösterilecek uygulamaları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Bu üç laboratuvarımızda, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok çalışmaları gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır.