Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Tarih Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylarının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.
3. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL ve benzeri eşdeğerliği olan) sınavlardan en az 40 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Lisans eğitimlerinde yabancı dil hazırlık eğitimi görmüş olup hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığını belgelendiren adaylar bundan muaf tutulurlar.
4. Ayrıca yabancı dil notu bulunmayan ya da hazırlık eğitimi almayan adaylar için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavından 40 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
5. Başarı notu, ALES puanının % 50'si, lisans başarı notunun % 20'si ve mülakat sınav notunun % 30'unun toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
6. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilânda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün herhangi bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı olarak kabulü, yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması şartına bağlıdır.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tarih Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda), ikinci dönemde alacağı bir seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Programın asgari süresi üç yarıyıldır.
Program Profili : Tarih Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak alanındaki temel teorik bilgiye erişme, bu bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tarih programının yüksek lisans mezunları, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi gibi üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde veya Cumhuriyet Arşivi'nde uzman olarak da görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
2. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
3. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
4. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir.
5. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
6. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Nurettin Gülmez Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA 0(236)2013400/3400-3406, nurettin.gulmez@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tarih Bölümü’nde 8 profesör, 8 doçent, 7 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Farklı büyüklüklerde dört adet lisansüstü derslikte ihtiyaç duyulan tüm teknik donanım mevcuttur. Tüm lisansüstü öğrencileri Üniversite Kütüphanelerinin basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.