Kuruluş : 2012 yılında kurulan Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalında aynı yıl Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezli) Yüksek Lisans Programının ilk öğrencileri 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim görmeye başlamıştır. 2013 yılında açılan Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programının ilk öğrenciler 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim görmeye başlayacaktır.
Kazanılan Derece : Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az standart puanı almaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt olabilmek için adayların en az dört yıllık bir üniversite programından mezun olmaları, ALES’ten en az 55 puan almaları gerekir. Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 30'unun ve mülakat sınav notunun % 20'sinin toplamıdır.

Tezli yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Lisans Programı sağlıkla ilgili çok farklı alanlardaki iletişim konularına odaklanmaktadır. Öğrencilere sağlık hizmetlerinde iletişim, kitle iletişimi, kurum içi iletişim ve sağlıkta sosyal pazarlama konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : (1)Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak atanabilme; (2)Sağlık kurumlarında yönetici olarak görev alma; (3)Sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma; (4)Sağlık kurumlarında eğitici olarak görev alma; (5)Hastane hasta hakları biriminde görev alma; (6)Hastane kalite birimlerinde görev alma; (7)Sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımında özelleşmiş ajanslarda görev alma..
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, uygun olan doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans programında toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
E-öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Erol Özmen
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı Uncubozköy MANİSA.
Tel: 0 533 627 05 25
e-mail: erolozmen@yahoo.com
Bölüm Olanakları : Tıp Fakültesi anabilim dallarının olanakları.