Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuş olup, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Histoloji ve Embriyoloji Tezsiz Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrenci anabilim dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisans üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 90 AKTS ve 10 ders alması, bir dönem projesi hazırlaması gerekmektedir.
Program Profili : Halen 4 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 110 yayınımız bulunmaktadır. 3 Tıp Uzmanı, 27 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında ışık mikroskobu-kesit, histokimya-immünohistokimya ve hücre kültür laboratuvarları olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında öncelikle öğrencilerin pratik derslerinde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Histokimya, immünohistokimya, frozen kesit alma ve kültür laboratuvarlarımızda TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim-öğretim programı çerçevesinde nitelikli eğitim vermek, lisans öğrencilerinin alacakları teorik ve pratik bilgileri eğitimlerinin ileriki yıllarında kullanabilmelerini olanak sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek yüksek lisans, doktora veya uzman derecelerini alabilecek öğrenciler yetiştirebilmektir. Lisansüstü eğitim müfredatları enstitülerin eğitim programları doğrultusunda hazırlanmakta ve tüm öğrencilerin güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan ve yapan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerde öğretim elemanı istihdam edilmenin yanısıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuarlarında (embriyoloji, androloji) ve kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik, ışık ve elektron mikroskobi doku çalışma laboratuvarları, tüp bebek embriyoloji laboratuvarları,
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavda başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Öğrenci anabilim dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisans üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 90 AKTS ve 10 ders alması, bir dönem projesi hazırlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Seda Vatansever e-mail: seda.vatansever@cbu.edu.tr
Tel: 232 233 19 20 Dahili: 435 Uncubozköy / Manisa
Bölüm Olanakları : Anabilim dalımızda 6 adet laboratuvar bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılan Olympus mikroskobu bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin uygulama dersleri mikroskop başında gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda parafin bloklardan kesit almak üzere 2 adet Leica mikrotom ve elektron mikroskobik kesitleri almak üzere ultramikrotom bulunmaktadır. Histokimya ve immünohistokimya laboratuvarında parafin doku takibi, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyama porosedürleri uygulanmaktadır. Öğrencilere pratik derslerde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Frozen kesit alma laboratuarında bulunan kriyomikrotom ile eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında frozen kesit alma çalışmaları yapılmaktadır. Hücre kültürü laboratuvarında, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok kök hücre, embriyonik kök hücre ve kanser çalışmaları gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında bulunan Muse hücre analiz cihazı ve Luminoskan Ascent luminometre cihazı ile moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir.