Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 2013-2014 öğretim yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Anabilim Dalında; Elektrik-Elektronik olmak üzere tek bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, elektrik, elektronik, enerji, güç sistemleri, sayısal işaretler, elektrik makinaları ve programlama dili alanlarında ileri konularını içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere elektrik-elektronik mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Doktora programlarına devam edebilirler. Özel ve devlet kuruluşlarında görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-Elektronik alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Yücel KOÇYİĞİT (AKTS/DS Koordinatörü)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: 0236 201 21 54, Faks: 0232 24121 43
E‐posta: yucel.kocyigit@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümüzde hem yüksek lisans hem de akademik faliyetlerin yürütüldüğü (Elektrik-Elektronik laboratuvarı, Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı ve Elektrik Makinaları laboratvuarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Akıllı Şebekeler Laboratuvarı ve Gömülü Sistemler Laboratuvarı) 7 adet laboratuvar mevcuttur.