Kuruluş : 2012 yılında kurulan Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalında aynı yıl Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezli) Yüksek Lisans Programının ilk öğrencileri 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim görmeye başlamıştır. 2013 yılında açılan Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programının ilk öğrenciler 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim görmeye başlayacaktır.
Kazanılan Derece : Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır. ALES ve yabancı dil aranmaz. Kontenjan dâhilinde yer alan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, aday sıralaması ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme jürisi tarafından belirlenir.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili : Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Lisans Programı sağlıkla ilgili çok farklı alanlardaki iletişim konularına odaklanmaktadır. Öğrencilere sağlık hizmetlerinde iletişim, kitle iletişimi, kurum içi iletişim ve sağlıkta sosyal pazarlama konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : (1)Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak atanabilme; (2)Sağlık kurumlarında yönetici olarak görev alma; (3)Sağlık kurumlarında insan kaynakları biriminde görev alma; (4)Sağlık kurumlarında eğitici olarak görev alma; (5)Hastane hasta hakları biriminde görev alma; (6)Hastane kalite birimlerinde görev alma; (7)Sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımında özelleşmiş ajanslarda görev alma..
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : E-öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Erol Özmen
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı Uncubozköy MANİSA.
Tel: 0 533 627 05 25
e-mail: erolozmen@yahoo.com
Bölüm Olanakları : Manisa Celal Bayar Üniversitesi olanakları.