Kuruluş : Muradiye Kampüsü’nde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak, 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Rekreasyon Anabilim Dalı Rekreasyon Yüksek Lisans Programı 2013-2014 öğretim yılı Güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece : Rekreasyon Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 40 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması; bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %30'u ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasındaki Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve başvuru dönemindeki ilanlarda yer alan özel şartlar kısmından ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir ana bilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış ve başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Ayrıca, lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yüksek öğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Rekreasyon Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplamda en az dokuz (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda) ders, ikinci döneminde alacağı bir seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarı yıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Programın asgari süresi üç yarı yıldır.
Program Profili : Rekreasyon bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilere, rekreasyon alanı (spor, turizm vb) içerisinde yer alan ve her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak, akademik bakışaçısıyla uygulama alanını birleştiren bir eğitim programı yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, aynı veya ilgili alanlarda doktora programlarına başvuru yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Harf notu aralıklarının belirlenmesi dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. %70 derslere katılım oranı ile devam sağlandığı takdirde bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seminer gibi dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları : Süresi içinde programdaki dersleri başarılı biçimde geçerek, tez yazım kurallarına göre hazırlanmış tezin savunma sınavında başarılı olmak ve tez teslimine ilişkin şartları ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç. Dr. Pınar Güzel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Manisa/Türkiye; e-mail: pinar.guzel@cbu.edu.tr telefon: +902362314645; fax: +902362313001. AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz e-mail:recep.cengiz@cbu.edu.tr; rcengiz1965@gmail.com; telefon: +902362314645; fax: +902362313001.
Bölüm Olanakları : Program ilgili alanlarda fakülte içindeki mevcut 3 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 araştırma görevlisine ek olarak diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim üyeleri tarafından, gelişmiş teknik donanıma sahip Enstitü ve İ.İ.B.F.’nin yeni bina ve dersliklerinde yürütülmektedir. Öğrenciler yakınlarında yer alan Üniversite Kütüphanesinin tüm basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.