Kuruluş : Metalurji mühendisliği bölümü 1993 yılında malzeme mühendisliği adıyla kurulmuş ve 2011 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans programına 2014 yılında başlayan bölümümüz, 21.yüzyılda yeni malzemelerin oluşturulması ve uygulanması konularında eğitim ve teknolojiyi birleştirir. 2016 yılında bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak ismini yenileyerek eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir. 
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Ana bilim dalında; üretim metalurjisi ve malzeme olmak üzere iki bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bölümden mezun olan yüksek metalurji ve malzeme mühendisleri bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma geliştirme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek modern analiz yöntemlerini kullanabilen, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, gelişmelere açık olarak gerekli hizmeti verebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimiz doktora programlarına devam edebilirler.
Özel sektör alanında metal, plastik ve seramik alanlarında çalışan ilgili endüstriyel kuruluşlarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, metalurji ve malzeme mühendisliği alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Ahmet TÜRK
Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi A Blok
Metalurj, ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
45140 Muradiye Yerleşkesi MANİSA
Tel : 0 236 201 24 09
Tel Dekan Yrd: 0 236 201 20 02
Faks : 0 236 241 21 43
E-posta: ahmet.turk@cbu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ(Yüksek Lisans Komisyonu Başkanı) secil.celik@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Malzeme Laboratuvarları; Malzeme Karakterizasyonuna yönelik metalografi laboratuvarı (Kesme, Sıcak kalıplama(Bakalit alma), parlatma, optik-stereo mikroskoplar ve görüntü analiz sistemleri); seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeleri üretimine yönelik üretim laboratuarı (Çeşitli ebat ve sıcaklıkta (1200-1700oC) fırınlar, etüvler, mekanik öğütücü ve karıştırıcılar ve malzeme üretim sürecinde gerekli üniteler;  malzemelerin mekanik özeliklerini belirlemeye yönelik: çekme, basma, eğme, makro-mikro sertlik, çentik-darbe testlerin yapıldığı mekanik laboratuvarı mevcuttur.
Üniversitemiz merkez laboratuarı başta olmak üzere yakın ve ilgili pek çok bölümdeki cihaz ve donanımın kullanılabilme olanakları da mevcuttur.