Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Halen 3 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 89 yayınımız bulunmaktadır. 1 Tıp Uzmanı, 16 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında Beyin kognitif fonksiyon, elektrofizyoloji ve Indikatör dilüsyonu ve kan akımı ve kan fizyoloji histokimyası laboratuvarları olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarda öncelikle öğrencilerin pratik dersleri ve araştırmalar yürütülmektedir. Fizyoloji laboratuvarlarımızda Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır.
Kazanılan Derece : Fizyoloji Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Fizyolojisi programın misyonu neden bizim toplumun güncel sağlıkla ilgili sorunların çözümünde katkıda mesleki ve bilimsel etkinlikler yoluyla, fizyoloji alanında temel ve uygulamalı bilgileri ilerlemek için firma amacı ile mesleğini icra edecek profesyoneller hazırlamaktır insan yarar. Biz tabanlı entelektüel tutarlı ve disiplinli geniştir konu alanında öğretim sağlamak amacıyla, program dahilinde önceden edinilmiş bilgi ve becerileri üzerine inşa ve uluslararası standart bir araştırma üssü ile haberdar olduğunu. Bilim (MSc) Yüksek Lisans ders ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir derecesidir. İlk yıl ağırlıklı olarak ders ve ön araştırma hazırlık gerektirir. Öğrenciler araştırma mevcut alanlara katkıda bulunmak için, ya da yeni alanlar geliştirmeye başlamak için fırsat olacaktır. Bu araştırma yoğun programlar fizyolojisi seçici konularda dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik Kariyer, Laboratuvarları, Araştırmacı

Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Kutlu email: necip.kutlu@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 233 19 20 - 207 Uncubozköy / Manisa
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde üç laboratuvar vardır. Olympus mikroskop ekipman, yetenek ve Viyana Test sistemi ölçen insan psikolojik test motor fonksiyonları ölçme, insan ve hayvan kan basıncında araştırma ve eğitim için bir laboratuvar olarak kullanılmaktadır. Doktora öğrencileri uygulama derslerini laboratuvarlarda yapılmaktadır. Öğrencilerin uygulamaları görüntülemek için hazır olduğunu uygulamalı dersler ve araştırma projeleri. Bu üç laboratuvar, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi pek çok çalışma tarafından desteklenen ve klinik bölümleri düzeyinde yapılan bir çok tez veya araştırmaya olanak sağlamaktadır.