Kuruluş : Program 2014 yılında kurulmuş olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi bir (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Bu program, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu alanda uzman hemşireler, kamu ve özel sektörlerde olmak üzere sağlık kuruluşlarında uzman hemşire olarak, Hemşirelik Fakültelerinde, Hemşirelik ve Sağlık Yüksekokullarında ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Dilek ERGİN
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Dilek ERGİN
Adres : MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, MANİSA
Posta kodu : 45020
Telefon : 02362391318 - 5819
Fax : 02362320058
Web adresi : http://saglikbf.cbu.edu.tr/
Mail : dilekergin.cbu@gmail.com
Ülke : Türkiye
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar, teknik ve simülasyon laboratuvarlan bulunmaktadır. Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için iki beceri laboratuvarı vardır. Beceri laboratuvarlarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardıyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve çocuk CPR ve uygulama maketleri, doğum maketlen, mikroskop, simülasyon maketi, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuarları , kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus, Farabi ve Mevlana programlan çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Bölümümüzde; 1 Profesör, 5 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır.