Kuruluş : Program 2013'de Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Felsefe Lisans Derecesi.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puanı almak. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan dahilinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca, Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin Felsefe Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Felsefe bölümünde verilen derslerde, İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Modern Dönem ve Çağdaş Dönem felsefeleri başlangıcından itibaren geçirdikleri tüm oluşum ve gelişim evreleri içerisinde değerlendirilmekte, farklı coğrafyalarda üretilmiş Türk İslam felsefesi dahil çeşitli felsefi sistemler karşılaştırmalı olarak işlenmekte ve ilk anından itibaren felsefe yapmanın sistematik temsilcilerine ve onların görüşlerine dair bilgiler verilmektedir. Program, temel alan derslerine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşmasına da imkân vermektedir. Bu çerçevede lisans programının amacı, felsefe tarihinin dönemlerini, özelliklerini ve başlıca filozoflarını ve onların felsefi sistemlerini bilen ve bunları, felsefenin hem kendi alt şubeleriyle, hem de farklı coğrafyalarda icra edilmiş felsefi faaliyetlerle karşılaştırmalı olarak inceleyebilen; felsefe tarihini günümüz araştırma ve inceleme yöntemleri ışığında tahlil edebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası standartlarda yayına dönüştürebilen, çağdaş ve yaratıcı bakış açısına sahip araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Felsefe Lisans” diploması alırlar. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının gerekli gördüğü kredi miktarı ve dersleri aldıkları ve mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Sertifikası aldıkları takdirde liselerde Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Felsefe mezunları kamu ve özel sektörde çalışabilmenin yanında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik alana yönelebilirler.
Bölüm mezunları, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilecekleri gibi ayrıca Kültür Bakanlığı, TRT gibi devlet kurum ve kuruluşlarında, basın-yayın organları veya reklam alanı gibi özel kuruluşlarda da iş bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40'ı, dönem sonu sınavının da % 60'ı esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Talip KABADAYI
Tel: 0(236)2013750
e-mail: talip.kabadayi@cbu.edu.tr
Koordinatör: Prof. Dr. Talip KABADAYI
Tel: 0(236)2013750
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört amfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.