Kuruluş : Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995 yılı güz döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. 
Kazanılan Derece : Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan ve tezini başarıyla savunan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek lisans diploması verilir ve öğrenci bu bilim dalında uzman olur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : a- Adayların, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b-Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.
c-Yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan almaları gerekir.
d-Başarı notunun en az 65 olması gerekir.
e-Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte kurulu/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi tezli yüksek lisans programından mezun olmak için; en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.
Program Profili : Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi yüksek lisans programı, spor bilimcisi ve beden eğitimi öğretmenine yönelik bir uzmanlaşma vermektedir. Program pedagojik yaklaşıma öncelik vererek okulda beden eğitimi süreçleri yanı sıra sağlık için spor yapan gruplara uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Beden Eğitimi ve Spor ile genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi yüksek lisans programı pedagojik yaklaşıma öncelik vererek okulda beden eğitimi süreçleri yanı sıra sağlık için spor yapan gruplara uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Spor didaktiği ve pedagojisi kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.Bununla birlikte, Beden eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, mevcut bilgileri yorumlayabilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar; beden eğitimi ve spor alanında Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.
Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli " Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstasyon Mevkii, Manisa,
Prof. Dr. Serdar TOK serdar.tok@cbu.edu.tr 02362314645
Bölüm Olanakları : Öğrencilerimiz MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi kütüphanesi, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarı, MCBÜ Sağlık için Spor Merkezi gibi Spor Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan tüm tesislerden yararlanabilmektedirler.