Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sosyoloji Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların,
1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 40 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması; bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %30'u ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasındaki Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve başvuru dönemindeki ilanlarda yer alan özel şartlar kısmından ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış ve başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışması dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Programın asgari süresi üç yarıyıldır.
Program Profili : Sosyoloji yüksek lisans programı Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal Yapı ve Değişme, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim dallarını kapsamaktadır. Öğrenciler seçecekleri dersler ile bu anabilim dallarının kapsadığı alan içerisinde uzmanlaşabileceklerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 1. Yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışabilme
2. Sosyolog ünvanı ile özel ve kamu kurum/kuruluşlarında istihdam olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlar, aynı veya ilgili alanlarda doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Harf notu aralıklarının belirlenmesi dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. %70 derslere katılım oranı ile devam sağlandığı takdirde bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seminer gibi dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları : Süresi içinde programdaki dersleri başarılı biçimde geçerek, tez yazım kurallarına göre hazırlanmış tezin savunma sınavında başarılı olmak ve tez teslimine ilişkin şartları ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
45140 MANİSA
Telefon: 0 236 233 06 57
Program Başkanı: Doç Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR (e-mail: huriye.onur@cbu.edu.tr)
Bölüm Olanakları : Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ilgili alanlarda Bölüm içindeki mevcut 2 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisine ek olarak diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki çok sayıda öğretim elemanı tarafından, gelişmiş teknik donanıma sahip Enstitü bina ve dersliklerinde yürütülmektedir. Öğrenciler yakınlarında yer alan Üniversite Kütüphanesinin tüm basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.