Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Felsefe Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için;

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve eşit ağırlık puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir,

Programa kayıt olabilmek için YDS’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.

Program dili Türkçe olduğu için gerekli sınavlardan puanı bulunmayan adaylar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılacak olan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan almalıdırlar,

Programa başvuran adaylar oluşturulacak bir jüri tarafından bilim sınavına tabi tutulur,

Adayın programa katılmaya hak kazanabilmesi için elde ettiği başarı notuyla kontenjan dâhilinde sıralamaya girmesi gereklidir,

Adayın sıralamaya girebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gereklidir,

Başarı notu ALES puanının %50’si, lisans başarı notunun %30’u ve bilim sınavı notunun %20’sinin toplamıdır. Bilim sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

Programa tüm lisans programlarının mezunları başvurabilir. Sosyoloji bölümü lisans mezunları dışında başvuru yapan adaylar bilimsel hazırlık programına katılmalıdır. Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla 2 yarıyıldır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans ve doktora programları için yönetmelikte belirtilen sürenin dışındadır. Alınacak zorunlu dersler anabilim dalı kurulu tarafından belirlenecektir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Öğrencilerin programa kabul süreci “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne ve bunlarla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış ve başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Felsefe Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşulu ile toplam yedi ders, bir seminer dersi, bir uzmanlık dersi ve tez çalışması derslerinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık dersi ve tez çalışması dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döneminde 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışması dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Programın 1. yarıyılında Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.

Programın 2. yarıyılında Seminer dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.

Programın 3. ve 4. yarıyıllarında “Tez Çalışması” dersi alınmalıdır.

Dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için tezlerini yazmaları ve tez jürisi önünde savunmaları gerekmektedir.
Program Profili : Felsefe Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencinin bilimsel ve nitelikli araştırmalar yaparak alanındaki temel teorik bilgiye erişme, bu bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Felsefe programının yüksek lisans mezunları, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi gibi üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca, pek çok resmî ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlar, aynı veya ilgili alanlarda doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
2. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
3. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
4. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir.
5. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
6. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak.
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Talip KABADAYI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA, Telefon: 0 236 201 37 50, (talip.kabadayi@cbu.edu.tr).
Bölüm Olanakları : Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı ilgili alanlarda Bölüm içindeki mevcut 1 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisine ek olarak diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki çok sayıda öğretim elemanı tarafından, gelişmiş teknik donanıma sahip Enstitü bina ve dersliklerinde yürütülmektedir. Öğrenciler yakınlarında yer alan Üniversite Kütüphanesinin tüm basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.