Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sanat Tarihi Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları :
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış ve başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Sanat tarihi tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Programın 1. yarıyılında Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.
Programın 2. yarıyılında Seminer dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.
Programın 3. ve 4. yarıyıllarında “Tez Çalışması” dersi alınmalıdır.
Dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için tezlerini yazmaları ve tez jürisi önünde savunmaları gerekmektedir.
Program Profili : Sanat tarihi yüksek lisans programı Bizans Sanatı, Türk ve İslam Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dallarını kapsamaktadır. Öğrenciler seçecekleri dersler ile bu anabilim dallarının kapsadığı alan içerisinde uzmanlaşabileceklerdir. Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerle ortak ögeler barındırmaktadır. Bunlardan bazıları: Arkeoloji, Tarih, Nümizmatik, Felsefe, Müzecilik, Arşivcilik, Tarihi Coğrafya’dır.
Programının öncelikli amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içerisinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sanat tarihi yüksek lisans programı mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve koruma kurullarında; valilikler, belediyeler, Millî Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, kütüphane ve arşivlerde, özel müzelerde, mimarlık ve restorasyon şirketlerinde, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlar, aynı veya ilgili alanlarda doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Harf notu aralıklarının belirlenmesi dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. %70 derslere katılım oranı ile devam sağlandığı takdirde bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seminer gibi dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları : Tez savunma sınavında başarılı olmak,Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.Yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzu ve diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve teslim edilmiş olması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
45140 MANİSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Ceren Ünal
Tel: 0236 201 35 50
E-Posta: ceren.unal@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Lisansüstü öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanelerinden yararlanabilirler.