Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1996’da hizmet vermeye başlamıştır, 2002 yılında Kalp Merkezi olmuş, biri tam hibrid ameliyathane olmak üzere iki özel ameliyathane ve tam donanımlı yoğun bakım imkanlarına sahip olan her türlü açık kalp ve periferik damar operasyonunun üst düzey başarı oranıyla yapılabildiği bir kliniktir. Perfüzyon Anabilim Dalı, 2021 yılında Prof. Dr. Ömer Tetik öncülüğünde, Prof Dr. Mustafa Cerrahoğlu ve Doç. Dr. Funda Yıldırım tarafından kurulmuştur. Ülkemizde açık kalp cerrahisi ve bazı büyük damar operasyonlarında perfüzyonistler, cerrah ve anestezist ile iletişim halinde olmak kaydıyla ekstrakorporeal dolaşım sisteminin idaresinde primer rol üstlenirler. Operasyon süresince hastanın yaşamsal faaliyetlerinin korunması, ekstrakorporeal dolaşıma bağlı olası yan etki ve komplikasyonların yönetilmesinde perfüzyonistlere önemli görevler düşmektedir. Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programının kuruluş amacı ulusal ve uluslarası düzeyde yeterli bilgi donanımına sahip, akademik çalışmalarda görev alacak yetkin perfüzyonistlerin eğitimini sağlamaktır.
Kazanılan Derece : Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examination(GRE) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahipolmaları gerekir.Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veterinerhekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Açık kalp cerrahisi ve bazı büyük damar operasyonlarında ekstrakorporeal dolaşım idaresini sağlayabilecek, yeterli bilgi donanımına sahip perfüzyonistlerin eğitilmesi
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlarda perfüzyonist olarak görev yapabillirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, uygun olan doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans programında toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ömer TETİK
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalp ve Damar Anabilim Dalı Uncubozköy MANİSA.
Tel: 0 (236) 23603307/5332
e-mail: omer.tetik@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Biri tam hibrid olmak üzere iki operasyon salonu, iki kalp akciğer makinesi, iki ıstıcı-soğutucu cihaz, sentrifugal pompa, cell saver cihazı, monitörizasyon sistemleri, ACT cihazı ve ektrakorporeal dolaşım için gerekli diğer sarf malzemeler