Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2021-2022 öğretim yılında kurulmuş olup, yüksek lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir:
• İnşaat Mühendisliği Bölümü
• Jeoloji Mühendisliği Bölümü
• Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Programa, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları başvuru için gereklidir. ALES sayısal puanlarının en az 55 olması veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
MCBÜ Deprem Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına (İngilizce) başvurup kabul alanların, İngilizce yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
Muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayanlar veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık okumak zorundadır. İngilizce yabancı dil muafiyet şartları aşağıdaki gibidir:
1)Yüksek Lisans programına başvuruda, en az son üç yılında, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği öğretim kurumlarında eğitim görüp öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi İngilizce yabancı dil sınavından en az 65 puan alanlar ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puana sahip olanlar,
3) MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylar,
4) Lisans veya Lisansüstü eğitimini, yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren bölümlerinde tamamlamış olanlar.
Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %30'u ve mülakat notunun %20'sinin toplamıdır. Bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili :
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, deprem mühendisliği alanı mezunlarını kabul eden alanlarda doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Gökhan ALTINTAŞ (Bölüm Başkanı)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı,
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Muradiye, Manisa, Türkiye
Bölüm Olanakları : Ana Bilim Dalında, Zemin Mekaniği, Yapı ve Deprem Mühendisliği, Yapı Malzemesi Laboratuvarları bulunmaktadır.