Kuruluş :
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece :
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ön Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının ilgili alanından yeterli puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil Dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekimektedir.
Program Profili : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; sanayi ve ticaret işletmeleri ve mali kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirmek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamak, muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, kişilikli, bilgisayar ve yabancı dil bilen, tekdüzen hesap planı finans ve mali mevzuat konularında bilgili, ofis programları kullanabilen elemanlar yetiştirmektir. Bu program; Serbest Muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına iş yeri açabilecek ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finans Şirketleri vb.), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler. Öğrencilerimiz lisans eğitimini tamamladıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ünvanına sahip olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimine geçiş, "19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında; kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC olması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DD) ve (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DD) ve (DC) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Kayadibi Mah. Atatürk Cad. 56 Sok. No: 1 Kırkağaç/MANİSA
Tel Santral: 0236 588 18 28
Fax: 0236 588 52 54
Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. İdris YAĞMUR
e-mail: idris.yagmur@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nda eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim görevlisi doktor ve 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Ayrıca okulumuzda bulunan 1 doçent, 5 öğretim görevlisi doktor ve 6 öğretim görevlisi bulunmakta ve gerekli görüldüğünde bu hocalardan da destek alınmaktadır. Dersler, projeksiyona sahip 2 amfi ve 6 adet sınıfta yürütülmekte olup; 4 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.