Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 1996-1997 eğitim-öğretim yılında İş Makinaları programı olarak açılmış, 2002-2003 eğitim öğretim yılında METEB projesi kapsamında, Makine Programı olarak tekniker yetiştirmeye devam etmiştir. 2011 Ocak ayından bu yana Makine Programı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında eğitimini sürdürmektedir. Makine programında 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren İş Yeri Uygulama Eğitimine (3+1) geçilmiştir.
Kazanılan Derece : Makine, Ön Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Makine programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve İş Yeri Uygulamaları (İNTÖRN) eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili : Bu programda, Sanayi sektörünün üretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının tasarımı ve üretimi, talaşlı ve talaşsız imalat tezgahları, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve Cad-Cam programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve isterlerse kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İş Yeri Uygulamaları Eğitimini tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres : Değirmen Cad. No:2, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 45500 Soma / MANİSA
Telefon : 0 236 612 00 63
Belge Geçer : 0 236 612 20 02
E posta : somamyo@cbu.edu.tr
Web Adresi : http://somamyo.cbu.edu.tr/

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ayla TEKİN
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Ayla TEKİN
e-mail : ayla.tekin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Makine programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları, Talaşlı üretim,kaynak atölyeleri, elektro hidrolik-pnömatik laboratuvarı bulunmaktadır.