1- Spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirebilme
2- Demokratik, Laik, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş gençler yetiştirebilme
3- Bireysel ve takım çalışması becerisini geliştiren, liderlik vasfına sahip, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak, bağımsız karar verme niteliğini kazandırabilme
4- Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle spor tesisleri ve etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerini yetiştirebilme
5- Spor örgütlerini, eğitim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak yönetsel ve çevresel anlamda analiz etmek suretiyle, örgütsel etkililik ve verimlilik adına alternatif fikirler üretebilme
6- Farklı kültürlerdeki sportif olgu ve olayları psiko-sosyal açıdan analiz ederek yorumlayabilme ve sonuçlarını paylaşabilme
7- Spor örgütlerinde; insan kaynaklarının hızla değişen çevresel şartlara adaptasyonunu sağlayabilmek için, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek, mesleki deneyimlerini geliştirebilme
8- Evrensel insan hakları ve olimpizm felsefesini benimsemiş, olimpik hareket ve fair-play kavramları kapsamında etik değerlere bağlı kalan, doğa ve çevreyi gözeten spor yöneticileri yetiştirebilme
9- Bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle bilime katkı sunma ve uluslararası bilimsel literatürü takip edebilmek için yeterli düzeyde mesleki yabancı dili kullanabilme
10- Pazarlama, ekonomi ve turizm disiplinleri doğrultusunda; spor pazarlaması, spor turizmi, sporun ekonomik boyutları, sporda halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarındaki kavram ve uygulamaları analiz etme, yorumlayabilme ve öneriler geliştirebilme
11- Hukuk ve spor hukuku kapsamında spor örgütleri, spor organizasyonları, spor olayları ve spor gerçek kişileri ile ilgili yasal konuları öğrenebilme
12- Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını düzenleyen ve yürüten kamu kurum ve kuruluşlarını, yapı, görev ve süreç boyutlarında inceleyebilme ve kapsamlı rapor yazabilme
13- Ulusal ve uluslararası spor yöneticileri ile spor yönetiminin temel alanları kapsamında iletişim kurabilme, bu kapsamda kişi ve kurumlarla birlikte proje hazırlayıp uygulayabilme
14- İnsan vücudunun psikomotor, fiziksel ve fizyolojik gelişimini, sporcu beslenmesinin temel ilkelerini öğrenme ve sportif etkinlikler ile her yaş, cinsiyet ve düzeydeki insanın gelişim dönemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
15- Bireysel ve takım sporlarında gerekli becerileri, oyun kurallarını, teknik ve taktik bilgileri, temel ve ileri düzeyde öğrenme ve farklı spor dallarına özgü antrenman planı ve programı yapma ve uygulama yeterliliğine sahip olabilme