1- Koruyucu tıp nosyonu bağlamında hastalıkları önlemek, teşhis ve tedavi edebilmek ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirebilmek için gerekli temel ve klinik tıp bilgisini kazanabilme
2- Tıbbi uygulama, yeniden canlandırma, anamnez alma, fizik muayene, laboratuvar uygulama becerilerini kazanabilme
3- Tanıya ulaşma, bulgu ve verileri sorgulama, analiz ve sentez, tedavi, hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilme becerilerini kazanabilme
4- Ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak ve öncelikle bölgenin, ülkenin ve toplumun sağlık sorunlarını belirleme, korunma, önleme ve çözüm yolları üretebilme yeterliliğini kazanabilme
5- Hastalıkların epidemiyoloji ve sosyoekonomik etkileri hakkında bilgi ve anlayış düzeyinde yeterlilik kazanabilme
6- Ekip çalışanları ve meslektaşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanabilme
7- Hasta ve hasta yakınları ile iyi ve örnek hekim olarak iletişim kurabilme becerisi kazanabilme
8- Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel tıp bilgisine erişim yolları ve araçlarını kullanma becerisi kazanabilme
9- Hastalarına biyopsikososyal bütünlük içinde bakabilme, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulama becerisini kazanabilme
10- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında / sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuvarda yöneticilik yapabilme becerisini kazanabilme
11- Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini benimseyerek uygulayabilme becerisini kazanabilme
12- Bilimsel araştırmaların sonuçlarını kanıta dayalı olarak değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisini kazanabilme