1- Okul öncesi dönemde normal gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların temel gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun etkinlikleri planlayabilme, uygulayabilme ve ölçme değerlendirme yapabilme.
2- Okul öncesi eğitimde ailelerle iletişim ve işbirliği kurabilme, aile eğitim etkinlikleri hazırlayabilme.
3- Öğrenme öğretme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlayabilme.
4- Öğrenme öğretme sürecini özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alarak planlayabilme.
5- Öğrencilerde yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilme.
6- Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
7- Alanıyla ilgili temel düzeydeki verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
8- Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, fen, matematik, araç ve materyal geliştirme) planlayabilme / uygulayabilme.
9- Özel eğitim gerektiren çocuklara uygun eğitim ve kaynaştırma programlarını uygulayabilme.
10- Toplumsal sorumluluk bilinciyle, okulu ve okulun bulunduğu sosyal çevreyi geliştirmek amacıyla proje ve etkinlikler planlayabilme / uygulayabilme.
11- Dil bilinci ve duyarlılığı edinmiş bir birey olarak Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilme.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme, alanıyla ilgili bilgiyi güncelleyip etkin biçimde kullanabilme.
13- Kendini geliştirmek ve problem çözme becerisini kazanmak için çeşitli sorumlulukları yerine getirebilme.
14- Demokrasi, insan hakları/çocuk hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme.