Kuruluş : Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2006–2007 Güz Yarıyılı itibariyle öğrenci kabul etmesi ile Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitime başlanmıştır. Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri bilim dallarında doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece : Gıda Mühendisliği Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora Programına Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Başvuran adayların ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Yüksek Lisans mezunlarının en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir. İlgili Yönetmelik maddesi gereğince Doktora programlarına başvuran adaylar için Yabancı Dil sınavı yapılmayacağından, adayların YDS, ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, Yabancı Dilde eğitim veren Anabilim Dalına başvurular da ikinci bir Yabancı Dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört  adet ders, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için ise, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 180-240 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı “Gıda Teknolojisi” ve “Gıda Bilimleri” bilim dallarından oluşmaktadır. Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora programının bir amacı da uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek bilim adamı yetiştirmektir. Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yüksek lisans programı kapsamında verilen derslere ve derslerin içeriklerine http://www2.bayar.edu.tr/fbe/docs/MuhendislikBilimleri/gida_muhendisligi.pdf adresinden ulaşılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Doktor unvanını alan mezunlar gıda endüstrisinde mühendis veya yönetici olarak çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar öğretim üyesi olarak atanmak şartıyla yurt dışı veya yurt içinde akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 180-240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Neriman Bağdatlıoğlu. E-posta: neriman.bagdatlioglu@cbu.edu.tr Tel: 0236 201 2252
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Özlem Çağındı E-posta: ozlem.cagindi@cbu.edu.tr Tel: 0236 201 2263
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 45140 Muradiye/Manisa Tel: +90 236 241 2145 Faks: +90 236 241 2143
Bölüm Olanakları : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı “Gıda Teknolojileri” ve “Gıda Bilimleri” bilim dallarından oluşmaktadır. Bu iki bilim dalında toplam 4 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Laboratuvar uygulamalarına yönelik 2 adet, araştırmaya yönelik 16 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarlarında spektrofotometre, çalkalamalı inkübatör, TA.XT Tekstür Analiz cihazı, Kjeldahl protein tayin cihazı, Soxhelet cihazı, vakumlu etüv, soğutmalı santrifüj, Gerber santrifüjü, ultrasonik su banyosu, rotary evaporatör, atomik absorbsiyon spektrometresi, gaz kromatografisi (GC), yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) ve tintometre, soğutmalı inkübatör, Brookfield viskozimetresi, çalkalamalı su banyosu ve fanlı etüv bulunmaktadır. Bölümde yürütülen tez çalışmaları projelendirildikleri takdirde CBÜ BAP Komisyonu ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.