1- Lisans eğitimi süresince edindiği matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini gıda mühendisliği alanındaki sorunların çözümüne yönelik kullanabilme
2- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi edinebilme
3- Bir sistemi ya da süreci belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde çözümleyebilme ve tasarlama becerisi edinebilme
4- Gıda mühendisliği alanında yapılacak olan bilimsel çalışmalar için gerekli evrensel teknikleri/yöntemleri bilme ve modern uygulamalar konusunda bilgi sahibi olabilme
5- Deney tasarlama ve yapma, veri toplama ve değerlendirme, sonuçları çözümleyebilme ve çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi edinebilme
6- Disiplinler arası takımlarda liderlik yapma ve gerekli sorumluluğu alarak karmaşık durumlarda stratejik çözüm yaklaşımları geliştirebilme becerisi kazanabilme
7- En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
8- Gıda mühendisliği alanında özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; sistem ve süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilme becerisi edinebilme
9- Alanı ile ilgili yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanabilme
10- Yaptığı çalışmalar ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve diğer bilim insanları/toplum ile paylaşılması esnasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olabilme
11- Alanı ile ilgili evrensel sorunlar hakkında duyarlı olabilme