Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine 1998-1999 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece : Matematik Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Matematik Anabilim Dalında; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik bilim dalları bulunmaktadır. Yüksek Lisans düzeyinde Matematikçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızın temel amacı, matematiksel düşünme yeteneği kazanmış ve bu yeteneğini günlük hayatta karşılaşacağı problemleri çözmek için kullanabilen, irdeleyen, sorgulayan, düşündüğünü iyi ifade edebilen, alanındaki güncel gelişmeleri takip eden, girişimci, özgüven sahibi, bilgi üreten ve bu bilgiyi diğer bireylere aktarabilen, her yönüyle donanımlı Matematikçiler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Matematik Anabilim Dalı mezunları hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. ALES ve YDS gibi Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen sınavlarda yeterli puanı alan öğrencilerimiz, üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman gibi kadrolarına başvurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört(24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Hüsamettin ÇOŞKUN
Tel : 0236 201 32 00
E-mail : husamettin.coskun@cbu.edu.tr

Koordinatör : Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÜROĞLU
Tel : 0236 201 32 08
E-mail : tugba.guroglu@cbu.edu.tr

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 45140, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Manisa.
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalımızın tüm dersliklerinde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüs içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerimizin kullanımına açıktır.