Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılında kurulmuş olup Doktora eğitim-öğretim faaliyetlerine 2009-2010 öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Matematik Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına,lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Matematik Anabilim Dalında; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik bilim dalları bulunmaktadır. Doktora düzeyinde Matematikçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızın temel amacı, matematiksel düşünme yeteneği kazanmış ve bu yeteneğini günlük hayatta karşılaşacağı problemleri çözmek için kullanabilen, irdeleyen, sorgulayan, düşündüğünü iyi ifade edebilen, alanındaki güncel gelişmeleri takip eden, girişimci, özgüven sahibi, bilgi üreten ve bu bilgiyi diğer bireylere aktarabilen, her yönüyle donanımlı Matematikçiler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Matematik Anabilim Dalı doktora mezunları hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, üniversitelerin öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman gibi kadrolarına başvurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında post-doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Hüsamettin ÇOŞKUN
Tel : 0236 201 32 00
E-mail : husamettin.coskun@cbu.edu.tr

Koordinatör : Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÜROĞLU
Tel : 0236 201 32 08
E-mail : tugba.guroglu@cbu.edu.tr

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 45140, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Manisa.
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalımızın tüm dersliklerinde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüs içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerimizin kullanımına açıktır.