Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece : Maliye Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Maliye Doktora Programına başvuracak adayların,
1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının % 50'si, lisans başarı notunun % 30'u ve mülakat sınav notunun % 20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilânda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yüksek öğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Maliye Doktora Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda), ikinci döneminde alacağı bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir.
Program Profili : Maliye Doktora Programının amacı, maliye bilim alanında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezun öğrencilerin kamu ve özel sektörde çok sayıda iş fırsatı bulunmaktadır. Müfettişler, müfettiş yardımcısı olarak açık pozisyonlar için çeşitli bakanlıkların sınavına girebilirler. Devlet bankaları ve özel sektör, araştırma kuruluşları, kurumlar, ulusal veya uluslararası şirketler de mezun olan öğrencilerin bulunduğu kurumlardır. Onaylı Serbest Muhasebeci veya Yeminli Mali Müşavir olarak çalışabilirler. Mezun olan öğrenciler uluslararası piyasalarda ve kurumlarda iş bulur veya akademik kariyerlerine devam edebilirler. Devlet ve özel sektör bankaları, araştırma kurumları, yerli ve yabancı şirketler de istihdam alanları arasındadır. Mezunlar, uluslararası piyasalarda ve kurumlarda aktif rol alabilir ve aynı zamanda akademik kariyerlerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : -
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
1.1. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
1.2. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
1.3. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CB olması gerekir.
1.4. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
2. Kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan her doktora öğrencisi yeterlik sınavına girer. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
2.1. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 65 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
2.2. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
3. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Doktora tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBi
Maliye Bölüm Başkanı
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 41140 Yunusemre-MANİSA
Telefon: 0 236 201 10 00
E-posta: kemal.celebi@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Maliye Bölümü’nde 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Farklı büyüklüklerde dört adet lisansüstü derslikte ihtiyaç duyulan tüm teknik donanım mevcuttur. Tüm lisansüstü öğrencileri Üniversite Kütüphanelerinin basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.