Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : İktisat Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programlarına kaydolabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
b) ALES'den başvurduğu programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları,
c) ÜDS ve KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.
ç) Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olmaları durumunda bu şart aranmaz.
d) Doktora programlarında başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 30'unun ve mülakat sınav notunun % 20'sinin toplamıdır.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluşturulur.
(4) Yabancı uyruklu adaylar için, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yüksek lisans derslerinin verilmiş olması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : (1) Sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilmek zorundadır.
(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.
(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Değerlendirme
(1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun harf notu üzerinden yüksek lisans için en az CB, olması gerekir. CB harf notu öğretim elemanı tarafınca 100'lük sistem üzerinden ayarlanabilir.
(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.
Program Profili : Sosyal, insani bilim ve sanat dallarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.
(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
(1) Doktora programının azami süresi altı yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.
(2) Doktora programında gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın en az süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldır. Doktora programı için tez süresi en az üç yarıyıldır. Bir yarıyılda en fazla kaç ders alınabileceği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda tespit edilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İktisat Doktora programı mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca mezun kişiler uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, akademik kariyerlerine de devam edebilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun harf notu üzerinden yüksek lisans için en az CB, olması gerekir. CB harf notu öğretim elemanı tarafınca 100'lük sistem üzerinden ayarlanabilir.
(2) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.
(3) Başarı notlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1
50-59 FD 0.5
0-49 FF 0

Yeterlik sınavı
(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girer.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.
(4) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim dalı başkanı ve o anabilim dalında yer alan bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sayılarının az veya çok olması durumunda komite anabilim dalı kurulunca oluşturulur.
(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve enstitü yönetim kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi biri danışmanı, diğerleri öncelikle ilgili anabilim dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda tekrar sınava alınır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; Anabilim dalı kurul kararı ekli anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları : (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezini ilgili enstitünün istediği formatta danışmanın oluru ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısı ile ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Doktora programı eğitimi tam zamanlı olarak yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : PProf. Dr. Bünyamin DURAN
İktisat Bölüm Başkanı
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
Telefon: 0 236 201 29 99 / 8090
E-posta: bunyamin.duran@mcbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, öğrencilere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.