Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : İktisat Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : İktisat Doktora Programına başvuracak adayların,
1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının % 50'si, lisans başarı notunun % 30'u ve mülakat sınav notunun % 20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilânda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yüksek öğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İktisat Doktora Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda), ikinci döneminde alacağı bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir.
Program Profili : Sosyal, insani bilim ve sanat dallarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.
(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
(1) Doktora programının azami süresi altı yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.
(2) Doktora programında gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın en az süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldır. Doktora programı için tez süresi en az üç yarıyıldır. Bir yarıyılda en fazla kaç ders alınabileceği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda tespit edilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İktisat Doktora programı mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca mezun kişiler uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, akademik kariyerlerine de devam edebilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
1.1. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
1.2. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
1.3. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CB olması gerekir.
1.4. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
2. Kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan her doktora öğrencisi yeterlik sınavına girer. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
2.1. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 65 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
2.2. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
3. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Doktora tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Doktora programı eğitimi tam zamanlı olarak yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Bünyamin DURAN
İktisat Bölüm Başkanı
E-posta: bunyamin.duran@cbu.edu.tr
Doç.Dr. C. Erdem HEPAKTAN
AKTS Koordinatörü
E-mail:erdem.hepaktan@cbu.edu.tr
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
Telefon: 0 236 201 29 99 / 8090

Bölüm Olanakları : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, öğrencilere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.