Kuruluş : Muradiye Kampüsü’nde bulunan CBÜ Sosyal bilimler Enstitüsü 20.Temmuz.1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bilim Uzmanı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans eğitimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
b) Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) en az 40 puan almaları gerekir. Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda bu şart aranmaz. Yabancı dile dayalı öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisans için yabancı dilden 80 almaları gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.
c) Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : (1) Sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilmek zorundadır.
(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.
(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Program Profili : Sosyal, insani bilim ve sanat dallarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.
Yüksek lisans programının vizyonu ülkemizin ihtiyaçlarını bilen, çağın gereklerinin farkında, problem temelli ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, alanında bilgi üretim süreçlerini en iyi şekilde uygulayabilen lisansüstü öğrencileri yetiştirmektedir
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
Tezli yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Mezunlar doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İlgili alanda doktora eğitimine başvuru yapılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olması gerekir.
(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.
(5) Başarı notlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1
50-59 FD 0.5
0-49 FF 0
(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu ifadeler ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan yüksek lisans öğrencisi tezini, tez hazırlama esaslarında belirtilen formatta danışmanın oluru ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısı ile ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Program tam zamanlı olarak yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ
İşletme Bölüm Başkanı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uncubozköy Kampüsü 45030 MANİSA
Telefon: 0 236 233 06 57 / 125
E-posta: huseyin.aktas@cbu.edu.tr

Bölüm Olanakları : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, öğrencilere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.