Kuruluş : Muradiye Kampüsü’nde bulunan CBÜ Sosyal bilimler Enstitüsü 20.Temmuz.1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Doktor
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programlarına kaydolabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
b) ALES'den başvurduğu programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları,
c) ÜDS ve KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.
ç) Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olmaları durumunda bu şart aranmaz.
d) Doktora programlarında başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluşturulur.
(5) Yabancı uyruklu adaylar için, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : (1) Sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilmek zorundadır.
(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.
(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Program Profili : Sosyal, insani bilim ve sanat dallarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(1) Doktora programının azami süresi altı yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.
(2) Doktora programında gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın en az süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldır. Doktora programı için tez süresi en az üç yarıyıldır. Bir yarıyılda en fazla kaç ders alınabileceği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda tespit edilir.

Her akademik yılda bölümümüzün program yeterlilikleri, ders içerikleri gözden geçirilerek güncellenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İşletme Doktora Programı; Yönetim, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe, Finansman, alanlarında uzmanlaşma imkânı sağlayarak, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olması gerekir.
(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.
(5) Başarı notlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1
50-59 FD 0.5
0-49 FF 0
(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu ifadeler ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

Yeterlik sınavı
(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girer.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.
(4) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim dalı başkanı ve o anabilim dalında yer alan bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sayılarının az veya çok olması durumunda komite anabilim dalı kurulunca oluşturulur.
(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve enstitü yönetim kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi biri danışmanı, diğerleri öncelikle ilgili anabilim dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda tekrar sınava alınır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; Anabilim dalı kurul kararı ekli anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları : (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezini ilgili enstitünün istediği formatta danışmanın oluru ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısı ile ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Doktora eğitimi tam zamanlı olarak yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ
İşletme Bölüm Başkanı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uncubozköy Kampüsü 45030 MANİSA
Telefon: 0 236 233 06 57 / 125
E-posta: huseyin.aktas@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, öğrencilere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.