Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993-1994 öğretim yılında; İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans Programı ise 2002-2003 öğretim yılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Derecesi


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına başvuracak adayların,
1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 40 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması; bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %30'u ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasındaki Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve başvuru dönemindeki ilanlarda yer alan özel şartlar kısmından ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eşdeğer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında verilen sayıda), ikinci dönemde alacağı bir seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir.
Program Profili : Yüksek lisans programının amacı ilköğretim programında lisansüstü öğrencilerin konu ve pedagojik bilgi düzeyleri konusunda ileri düzeyde ilerlemelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, lisansüstü öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları sağlamayı ve teorik ve uygulamalı araştırma çalışmalarını yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İlköğretim mezunu olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, aynı veya ilgili disiplinlerdeki doktora (üçüncü tur) programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70'ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi Öğretim Üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40'tan az, %60'dan fazla olamaz. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1.Tez savunma sınavında başarılı olmak.
2.Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3.Yüksek Lisans tezinin, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tuncer Taşkın
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa
Telefon: 0236 462 2488/169
E-Mail: Tuncer.Taskin@cbu.edu.tr
Araştırma Görevlisi : Füsun KÖSE
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa
Telefon: 0236 462 2488/118
E-Mail: fisun.kose@cbu.edu.trBölüm Olanakları : Bölümümüzde; Seminer Odası, Çok Amaçlı Salon, Konferans Salonu, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Sanat Eğitimi Atölyesi, Spor Salonu, Müzik Odası, Drama Odası bulunmaktadır.