Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuş olup, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. 
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakatla yapılabilir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20’si, yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak sınav notunun %30'unun toplamıdır. Mülakata veya yazılı sınava girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapıldığı durumlarda %30'luk dilim eşit olarak dağıtılır.


Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Program Profili : Halen 4 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 250 yayınımız bulunmaktadır. 5 Tıp Uzmanı, 33 yüksek lisans öğrencisi, 24 doktora öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında ışık mikroskobu-kesit, histokimya-immünohistokimya, hücre kültürü, moleküler embriyoloji laboratuvarı ile hücre temelli ünite bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında öncelikle öğrencilerin pratik derslerinde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Diğer laboratuvarlarımızda TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim-öğretim programı çerçevesinde nitelikli eğitim vermek, lisans öğrencilerinin alacakları teorik ve pratik bilgileri eğitimlerinin ileriki yıllarında kullanabilmelerini olanak sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek yüksek lisans, doktora veya uzman derecelerini alabilecek öğrenciler yetiştirebilmektir. Lisansüstü eğitim müfredatları enstitülerin eğitim programları doğrultusunda hazırlanmakta ve tüm öğrencilerin güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan ve yapan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerde öğretim elemanı istihdam edilmenin yanısıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuarlarında (embriyoloji, androloji) ve kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik, ışık ve elektron mikroskobi doku çalışma laboratuvarları, tüp bebek embriyoloji laboratuvarları,
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavda başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli Yüksek Lisans programı, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Seda Vatansever e-mail: seda.vatansever@cbu.edu.tr
Tel: 232 233 19 20 Dahili: 435 Uncubozköy / Manisa
Bölüm Olanakları : Anabilim dalımızda 6 adet laboratuvar bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılan Olympus mikroskobu bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin uygulama dersleri mikroskop başında gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda parafin bloklardan kesit almak üzere 2 adet Leica mikrotom ve elektron mikroskobik kesitleri almak üzere ultramikrotom bulunmaktadır. Histokimya ve immünohistokimya laboratuvarında parafin doku takibi, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyama porosedürleri uygulanmaktadır. Öğrencilere pratik derslerde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Frozen kesit alma laboratuarında bulunan kriyomikrotom ile eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında frozen kesit alma çalışmaları yapılmaktadır. Hücre kültürü laboratuvarında, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok kök hücre, embriyonik kök hücre ve kanser çalışmaları gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında bulunan Muse hücre analiz cihazı ve Luminoskan Ascent luminometre cihazı ile moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir.